Informācija par datu apstrādi

Krimuldas novada pašvaldība (Pašvaldība) un tās izveidotās institūcijas un iestādes, kas noteiktas Krimuldas novada pašvaldības nolikumā, īsteno pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, kas paredz nepieciešamību veikt arī personas datu apstrādi, aizstāvot un ievērojot iedzīvotāju intereses.

Pašvaldība respektē iedzīvotāju privātumu un viņu tiesības būt informētiem par savām tiesībām personas datu apstrādes jautājumos, līdz ar to, izstrādājām informāciju par datu apstrādi, cenšoties pasniegt to Jums maksimāli saprotamā un pieejamā veidā.

Krimuldas novada pašvaldība ir datu pārzinis. Reģ. nr. 90000068799, adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144.

Pašvaldības mērķis ir vienmēr aizsargāt iedzīvotāju informāciju, ļaujot ikkatram justies droši, izpaužot Pašvaldībai savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu personu.

 1. Kādiem pamatnolūkiem pašvaldība var apstrādāt Jūsu datus?

Nepieciešamība ievākt un apstādāt personas datus Pašvaldībai rodas, pildot viņai deleģētās funkcijas, kuras ir noteiktas likumā “Par pašvaldībām”, tajā skaitā:

 • Iedzīvotāju uzskaite, deklarētās dzīves vietas reģistrācijas nodrošināšana;
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācija;
 • Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaite;
 • Bibliotēku lasītāju reģistrācija un uzskaite;
 • Grāmatvedības uzskaite;
 • Lietvedības uzskaite;
 • Sociālās palīdzības, aprūpes un atvieglojumu nodrošināšana;
 • Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana;
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu reģistrācija un uzskaite;
 • Izglītības iestāžu audzēkņu reģistrācija un uzskaite;
 • Bāriņtiesas lietu uzskaite;
 • Ūdenspiegādes, siltumenerģijas un atkritumu apsaimniekošanas un citu

pakalpojumu organizēšana;

 • Būvniecības un teritorijas plānošanas lietu uzskaite;
 • Pirmpirkuma tiesību realizācija, lauksaimniecības zemju uzraudzība;
 • Nomnieku un īrnieku attiecību nodrošināšana;
 • Ielu tirdzniecību atļauju izsniegšana;
 • Pašvaldības sistematizēta dokumentu aprites nodrošināšana;
 • Kultūras, sporta, tūrisma un citu sabiedrisko aktivitāšu organizēšana;
 • citi personas datu apstrādes nolūki, kad iedzīvotāji izmanto, ir izmantojuši vai ir izteikuši vēlēšanos izmantot Pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīti ar Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
 1. Kādus personas datus apstrādā pašvaldība?

Atkarībā no tā, kādam nolūkam pašvaldībai nepieciešami Jūsu dati vai kādam pašvaldības pakalpojumam Jūs esat pieteicies, mēs apstrādājam sekojošas datu kategorijas:

 • Vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese (piemēram, būvatļauju saņēmēju personiskā informācija un kontaktinformācija, e-pasta adrese u.tml.);
 • Dzīvesvietas adrese (piemēram, deklarējot dzīvesvietu, u.c.);
 • Ģimenes stāvokļa dati, ziņas par pilsonību, nacionālo piederību, dzimumu (piemēram, laulības, bērna piedzimšanas reģistrācijai u.tml.);
 • Bankas dati (piemēram, sociālo atvieglojumu saņemšanai);
 • Bērnu personiskā informācija (piemēram, reģistrācijai pirmsskolas izglītības iestādē, bibliotēkas lasītāja kartes noformēšanai u.tml.);
 • Veselības dati (piemēram, bērnu veselības dati izglītības iestādēs, ieraksti darbinieku sanitārajās grāmatiņās, u.c.);
 • Ziņas par invaliditāti, apgādājamajiem (piemēram, nodokļu atvieglojumu piemērošanai u.tml.);
 • Ziņas par ienākumiem, t.sk. bankas kontu izdrukas, ģimenes sastāvu, nodarbošanās, īpašumiem, informācija par izglītību, veselības stāvokli (piemēram, sociālās palīdzības saņemšanas tiesību izvērtēšanai);
 • Ģimenes apstākļu analīze (piemēram, bāriņtiesas funkciju realizēšanai);
 • Personību raksturojošā informācija (piemēram, likumpārkāpēju personību raksturojošā informācija administratīvo pārkāpumu lietvedībai);
 • Dati, kurus Jūs paši paziņojat pašvaldībai (piemēram, paužot savu viedokli publiskajos forumos, vietnes lietotāju paradumu statistika u.tml.);
 • Pašvaldības organizēto kultūras, sporta u.c. publisko pasākumu dalībnieku biometriskie dati (fotogrāfijas un videoieraksti) (tiek publicēti pašvaldības vietnē, Facebook vietnē, laikrakstā “Krimuldas novada vēstis”);
 • Attēls, kas raksturo ārējo izskatu, apģērbu, gaitu, pārvietošanās virzienus (videonovērošana pašvaldības teritorijā, telpās)
 • c. personas dati.
 1. Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?

Tīmekļa vietnes www.krimulda.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām mēs izmantojam sīkdatnes, par ko Jūs tiekat brīdināts, pirmo reizi apmeklējot pašvaldības vietni. Lietojot vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai un apstiprināt, ka iepazināties ar tīmekļa vietnes Sīkdatņu politiku un skaidrojumiem, kā arī piekrītat to izmantošanas mērķiem. Sīkāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu lūdzam skatīt mūsu tīmekļa vietnes “Sīkdatņu politikā”.

 1. Vai Jūs varat tikt fotografēts un filmēts Krimuldas novada teritorijā?

Krimuldas novada teritorijā notiek dažādi publiski pasākumi, kuru laikā notiek arī notikumu fotografēšana un filmēšana, lai pastāstītu par tiem pašvaldības tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos un mūsu informatīvajā drukas izdevumā „Krimuldas novada vēstis”. Publiskajās vietās filmēšanu un fotografēšanu var īstenot bez īpaša par to brīdinājuma, atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs aplieciniet, ka esat informēts un Jums nav iebildumu, ka tiekat iekļauts/-a audio vizuāla materiāla izveidē par pasākuma norisi. Par to, ka pasākumā notiks fotografēšana vai filmēšana mēs ievietosim informāciju uz pasākuma afišas, un pasākuma vietās tiks izvietoti īpaši paziņojumi.

Ja notiek kāda kolektīva vai komandas fotografēšana, mēs drīkstam publiskot šādu fotoattēlu vai video, neprasot Jūsu piekrišanu, uzskatot, ka attēls neattiecas uz konkrētu personu, bet gan uz visu kolektīvu.

Tāpat mēs varam publiskot arī Jūsu iesūtītos attēlus, ja tajos nav redzama kāda cita fiziska persona.

Mēs varam nodot fotoattēlus vai videoierakstus no Krimuldas novada publiskajiem pasākumiem trešajām personām (piemēram, kādam preses izdevumam vai citiem medijiem), lai atspoguļotu Krimuldas novadā notiekošās aktivitātes un kultūras dzīves notikumus plašākai auditorijai.

Gadījumā, ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu fotogrāfija vai videoieraksts ar Jūsu dalību tiktu publiskots, lūdzam vērsties Krimuldas novada domē pa e-pastu: datuaizsardziba@krimulda.lv, norādot nevēlamo Jums attēlu. Izvērtējot situāciju, mēs centīsimies apmierināt Jūsu lūgumu.

Ja Jums ir aizdomas, ka tikāt fotografēts vai filmēts bez Jūsu piekrišanas, un šīs darbības Jums šķiet pretlikumīgas un nepieņemamas, vai arī Jūsu izteiktais viedoklis tika nekorekti atspoguļots, lūdzam situācijas izvērtēšanai arī tad sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: datuaizsardziba@krimulda.lv.

 1. Vai novada teritorijā notiek videonovērošana?

Lai nodrošinātu un veicinātu mūsu novada kopējo drošību: mazinātu sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējuma riskus, noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, t.sk. dzīvības un veselības aizsardzībai Krimuldas novada teritorijā tiek veikta videonovērošana.

Pirms videonovērošanas zonas pašvaldībā tiek uzstādītas brīdinājuma zīmes.

Videonovērošanas ierakstiem tiek pielaistas tikai pilnvarotas personas ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

Mēs neveidojam videoierakstu rezerves kopijas un nenododam datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos norādītajos gadījumos. Videoieraksti tiek glabāti ne ilgāk par normatīvajos aktos norādīto laika periodu, t.i. ne ilgāk kā 30 dienas glabājas pašvaldības un pašvaldības iestāžu veiktie videoieraksti. Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskajā secībā no ieraksta brīža.

 1. Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Pašvaldība apstrādā iedzīvotāju datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt.

Galvenie tiesiskie pamati, lai apstrādātu Jūsu datus, ir:

 • Pašvaldības pārvaldes funkciju nodrošināšanai, likumā noteikto pienākumu veikšanai, piemērojot šo tiesisko pamatu, Krimuldas novada pašvaldībai nav rīcības brīvība attiecībā uz tai noteiktajiem pienākumiem;
 • Noteikta līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • Jūs devāt piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • Lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses, t.i. dzīvību un veselību.
 1. Kam Jūsu informācija var tikt nodota?

Lai sniegtu pakalpojumus maksimāli kvalitatīvi, bez aizķeršanās un sarežģījumiem, mēs varam nodot Jūsu datus citām Pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm, kā arī citām valsts iestādēm un organizācijām, tikai paredzētajam mērķim un nepieciešamajā apjomā, kā arī tad, kad to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

Tāpat, pamatojoties uz labas pārvaldības principu, Krimuldas novada pašvaldība arī var iegūt datus un informāciju par Jums no citām valsts sistēmām un iestādēm, piemēram, pašvaldība var iegūt datus no Iedzīvotāju reģistra un citām valsts informācijas sistēmām un reģistriem. Mēs sadarbojamies tikai ar tām iestādēm un organizācijām, kas spēj garantēt normatīvajos aktos noteiktās prasības pret personas datu pareizu glabāšanu un aizsardzību.

 1. Vai Jūsu informācija var tikt nodota trešajām valstīm?

Jūsu dati var tikt nodoti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Savienības ekonomiskās zonas tikai un vienīgi, ja Pašvaldībai ir tiesisks pamats to darīt, kā arī rūpīgi izvērtējot šo pamatojumu. Pašvaldība nodos informāciju tikai gadījumā, ja saņēmēja puse spēs nodrošināt atbilstošu Jūsu datu aizsardzības līmeni un atbilstību datu apstrādes prasībām. Pirms tam mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai informētu Jūs par šādu informācijas nosūtīšanas nepieciešamību.

 1. Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Krimuldas novada pašvaldība uzglabās Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas, piemēram, tik ilgi, cik ilgi Jūs izmantojat pašvaldības pakalpojumus vai arī, kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja personas dati tika apstrādāti, pamatojoties uz to. Atsevišķos gadījumos uzglabāšanas ilgumu nosaka tiesību akti. Laika periodu, cik ilgi tiek uzglabāti personas dati nosaka mērķis, kādam šie dati tika ievākti.

 1. Kādas ir Jūsu tiesības personas datu apstrādes periodā?

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvo regulējumu Jums ir tiesības ietekmēt Jūsu datu apstrādi, sazinoties ar Krimuldas novada pašvaldības datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: datuaizsardziba@krimulda.lv, Jūs varat:

 • iegūt informāciju par to, vai Pašvaldība ir apstrādājusi jebkādu Jūsu personisko informāciju;
 • piekļūt apstrādātajai personiskai informācijai, iegūt tās bezmaksas kopiju (izņemot vairākkārtēju vai pārmērīgu pieprasījumu gadījumā) un izņemot, ja piemērojamie tiesību akti datu aizsardzības jomā paredz citādi;
 • ja uzskatāt, ka informācija par Jums nav korekta, varat lūgt labot vai dzēst datus;
 • lūgt ierobežot Jūsu datu apstrādi.
 • iebilst pret datu apstrādi, tostarp iebilst pret personas datu izmantošanu profilēšanā;;
 • atsaukt savu piekrišanu, neskarot tādas apstrādes likumību, kas veikta pirms Datu subjekta piekrišanas atsaukšanas;
 • pieprasīt, lai ar Datu subjektu saistītie personas dati personai tiktu sniegti strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, lai Datu subjekts šādus personas datus varētu pārsūtīt citam datu pārzinim, vai tieši nodot šādus personas datus citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams;
 • iesniegt sūdzību kompetentā Datu valsts inspekcijā.
 • saņemt kompensāciju par kaitējumu, kurš personai var būt nodarīts tādas apstrādes rezultātā, kura pārkāpj Regulu, Privātuma politiku vai citus normatīvos aktus.
 1. Kādas ir mūsu garantijas par Jūsu datu drošību?

Mēs apņemamies nodrošināt un pastāvīgi uzlabot aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušanas nozaudēšanas, datu noplūdes, izpaušanas vai iznīcināšanas.

Strādājot ar datiem un jo īpaši ar personas datiem, Krimuldas novada pašvaldība ir ieviesusi attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir piemēroti datu aizsardzības vajadzībām, piemēram, tiek izmantotas drošas antivīrusa programmas, pielietota tikai sertificēta programmatūra, tiek veikta visu personas datu apstrādē iesaistīto darbinieku apmācība, kā arī norisinās cieša sadarbība ar Datu valsts inspekciju utt.

Turklāt Krimuldas novada pašvaldība garantē, ka Jūsu dati vienmēr tiks apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Jums pārredzamā veidā, kā arī tiks vākti tikai tie dati, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai. Mēs vāksim personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un neveiksim to turpmāko apstrādi ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā.

Pašvaldības darbinieki, kuri apstrādā Personas datus, nodrošina šādas informācijas konfidencialitātes ievērošanu. Darbinieka pienākums ievērot konfidencialitātes pienākumu attiecībā pret fiziskās personas datiem ir spēkā nenoteiktu laika periodu, tai skaitā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.

Vienlaicīgi pašvaldība grib uzsvērt, ka Jūsu personas datu drošība ir Jūsu pašu rokās, tāpēc lūdzam neizturēties pārāk vieglprātīgi pret saviem datiem, ievērot digitālo drošību un neizpaust savu personīgo informāciju aizdomīgām personām.

 1. Pie kā vērsties?

Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi vai Jums ir šaubas, ka Jūsu personas dati ir drošībā, lūdzam sazināties ar Datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: datuaizsardziba@krimulda.lv.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV-1011).

Papildus informāciju varat skatīt sadaļā Privātuma politika.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...